روابط عمومی و امور بین الملل

 

تلفن:  11- 8884609 داخلی 112 و 214

دورنگار: 88842610 داخلی 111

پست الکترونیکی: masoomnejhad@yahoo.com