تجلیل از بانوان شاغل در صندوق به مناسبت گرامیداشت مقام مادر و روز زن