مراسم معارفه مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون