نشست آنلاین با معاونت امور تعاون، مدیریت شعب بانک توسعه تعاون و اتاق تعاون استان مرکزی