تقدیر از دست اندرکاران غرفه صندوق در نمایشگاه رسم تعاون