نشست سرپرست صندوق با نمایندگی و مدیران تعاون استان خوزستان