امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک میان معاونت امور تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و معاونت امور زنان ریاست جمهموری