چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
ارتباط با مدیر عامل
سرویس پست الکترونیک
اوقات شرعی
پیوندها
نظرسنجی
به نظر شما تاثیر خدمت جدید صندوق در قالب"تضمین معاملات تعاونی ها" در کدام مورد بیشتر است؟

تقویت توان مالی تعاونی ها
افزایش قدرت رقابت تعاونی ها
گسترش بازار شرکت های تعاونی

صفحه اصلی > گزارشات و تحقیقات > گزارشات 


گزارش عملکرد سال 92 صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

مقدمه

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در سال 1392 وارد سومین سال خدمت رسانی به شرکت های تعاونی گردید. در این سال نیز خدمات صندوق عمدتا در قالب صدور ضمانت نامه های اعتباری ارائه گردید. شناخت گسترده تر تعاونی از این صندوق و تسهیل و تسریع بیشتر در ارائه خدمات طی این سال ، رفته رفته صندوق را به جایگاه واقعی خود برای خدمت رسانی در بخش تعاون نزدیک کرده است.

اگرچه رشد کمی و کیفی میزان عملکرد صندوق نسبت به سالهای قبل حرکت این سازمان در مسیر صحیح است اما نیاز و انتظار بخش مردمی اقتصاد کشور از این صندوق بسیار فراتر از ارقام کنونی است. پاسخ به این نیاز به حق البته با حمایت دولت محترم و تقویت عملی بنیان این صندوق نو پا امکان پذیر خواهد بود.

تقویت منابع مالی صندوق از طریق افزایش سرمایه آن (موضوع مطرح در بند ب ماده 134 قانون برنامه پنجم توسعه ) رفع موانع تامین نیروی انسانی لازم حداقل به میزان ساختار سازمانی مصوب آن و نیز ایجاد بستر و امکان حضور و ارائه خدمات در سطح استانها از جمله مواردی است که می تواند شتاب صندوق در خدمت رسانی افزوده و دستیابی به جایگاه مطلوب و تاثیرگزار در اقتصاد کشور را ممکن سازد.

ضمانت‌نامه ها

در سال 1392 نیز طبق برنامه خدمات صندوق عمدتا بر تضمین اعتبار شرکت های تعاونی از طریق صدور انواع ضمانت نامه متمرکز بوده است به طوری که تعداد 364 پرونده درخواست ضمانت‌نامه به مبلغ بالغ بر 2572 میلیارد ریال، از سراسر کشور به صندوق ارسال شد و مورد بررسی قرار گرفت که از این میزان ، تعداد 308 پرونده به مبلغ 1868 میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفته و از این مقدار تاکنون تعداد190 ضمانت نامه به ارزش 1058میلیارد ریال صادر شده است.


روند درخواست ، تصویب و صدور ضمانت نامه از ابتدای تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تا کنون به شرح زیر می باشد :

جدول شماره (3) وضعیت خدمات صندوق در صدور ضمانت نامه از ابتدا تا کنون (مبالغ به میلیون ریال)

ضمانت نامه

1389

1390

1391

1392

سه ماهه 1393

مجموع

درخواست

290.735

788.636

1.980.048

2.572.992

254.784

5.887.195

 

تعداد درخواست

52

216

343

364

35

1010

 

مصوب

47.510

236.107

1.035.740

1.868.638

335.700

3.523.695

 

تعداد مصوب

14

87

247

308

44

700

 

صادره

47.510

97.661

471.506

1.058.526

45.600

1.720.803

 

تعداد صادره

14

40

131

190

14

389

 

 نمودار شماره (1) وضعیت ضمانت نامه ها بر حسب مبلغ از ابتدا تا کنون


درخواست ضمانت‌نامه

همان طور که اشاره شد در سال 1392، تعداد 364 پرونده درخواست ضمانت‌نامه به مبلغ بالغ بر 2572 میلیارد ریال، از استان‌های مختلف به صندوق ارائه شده که گزارش تفضیلی آن به شرح زیر می باشد :


1-1)        وضعیت درخواست ها  برحسب بخش اقتصادی

از مجموع پرونده‌های واصله در سال 1392، تعداد 200 در بخش کشاورزی، تعداد 125 در بخش صنعت، تعداد 34 در بخش خدمات و بقیه مربوط به بخش بازرگانی بوده است. وضعیت درخواست ها بر

جدول شماره (4) وضعیت درخواست ها بر حسب بخش اقتصادی

بخش اقتصادی

کشاورزی

صنعت

خدمات

بازرگانی

تعداد

200

125

34

4

مبلغ(م.ر)

1.287.137

1.049.240

194.614

38.000

 


حسب بخش اقتصادی در سال 1393 به شرح مندرج در جدول شماره (4) است.

1-2) وضعیت درخواست ها برحسب استان

استان‌های هرمزگان (10 درصد)، ایلام (8 درصد) و مازندران (7 درصد) به ترتیب بیشترین نسبت درخواست ضمانت نامه را داشته اند ، وضعیت سایر استان ها در نمودار شماره (2) آمده است.

 

نمودار شماره (2) تعداد درخواست ضمانت نامه در سال 1392 بر حسب استان

1-3) وضعیت پرونده‌ها بر حسب ذی‌نفع

در سال 1392 نیز همچنان قریب به اتفاق درخواست ها مربوط به ضمانت نامه های اعتباری بوده است. در این بین اصلی‌ترین ذی‌نفع در پرونده‌های واصله، بانک توسعه تعاون (60 درصد) بوده است. پس از آن، بانک کشاورزی (33 درصد) و بقیه (7 درصد)، مربوط به بانک‌های اقتصاد نوین، رفاه، ملی، صنعت و معدن، تجارت، ملت، مهر امام رضا(ع) و بخش خصوصی بوده است.


نمودار شماره ( 3) وضعیت پرونده‌های دریافتی در سال 1392بر حسب ذی نفع

همچنین روند پرونده های دریافتی بر حسب ذی نفع از ابتدا تاکنون به شرح زیر می باشد :

2) ضمانت‌نامه‌های مصوب

تعداد کل ضمانت‌نامه های مصوب در این سال، 308 فقره به ارزش 1868 میلیارد ریال بوده است.

2-1) وضعیت ضمانت‌نامه‌های مصوب برحسب بخش‌های اقتصادی

از مجموع تعداد ضمانت‌نامه‌های مصوب، تعداد 156 در بخش کشاورزی ، تعداد 109 در بخش صنعت ، تعداد 43 در بخش خدمات و تعداد 0 در بخش بازرگانی بوده است. از کل مبلغ ضمانت‌نامه‌های مصوب نیز مبلغ 771.338 میلیون ريال در بخش کشاورزی، مبلغ 903.847 میلیون ريال در بخش صنعت، مبلغ 193.452 میلیون ريال در بخش خدمات و مبلغ 0 در بخش بازرگانی بوده است.

 

جدول شماره (5) وضعیت ضمانت نامه‌های مصوب بر حسب بخش اقتصادی

بخش اقتصادی

کشاورزی

صنعت

خدمات

بازرگانی

تعداد

156

109

43

-

مبلغ(م.ر)

771.338

903.847

193.452

-

 
2-2) وضعیت ضمانت‌نامه‌ها برحسب نوع طرح

غالب ضمانت‌نامه‌های مصوب در سال 1392، از نوع ایجادی (65 درصد) بوده و بقیه از نوع بهره‌برداری ( 25 درصد) و توسعه‌‌ای( 5.5 درصد ) و تکمیلی( 4 درصد) و سایر (یک درصد ) بوده است. از منظر اعتباری نیز 75 درصد مبلغ ضمانت‌نامه‌ها از نوع طرح‌های ایجادی، 14 درصد طر‌ح‌های بهر‌ه‌برداری و بقیه از نوع توسعه‌ای 1.2 درصد و تکمیلی 9.5 درصد و سایر 0.1 درصد بوده است.

جدول شماره (6) وضعیت ضمانت‌نامه‌ها بر حسب نوع طرح

نوع طرح

تعداد ضمانت

مبلغ ضمانت (ریال)

ایجادی

199

1.403.561.582.000

بهره‌برداری

77

263.044.000.000

تکمیلی

12

19.080.000.000

توسعه‌ای

17

180.301.000.000

سایر

3

2.652.170.612

جمع

308

1.868.638.752.612

 

  2-3) وضعیت ضمانت‌نامه‌های مصوب برحسب استان

از مجموع ضمانت‌های مصوب در سال 1392، بیشترین تعداد مربوط به استا‌ن‌های  هرمزگان با 40 تعداد ، فارس با 26 تعداد و مازندران با 22 مورد بوده است. از نظر مبلغ ضمانت‌نامه نیز بیشترین مبالغ مربوط به استان‌های هرمزگان (12.5 درصد)، فارس (9.5 درصد)، مازندران (7.5 درصد) بوده است.نمودار شماره (4) وضعیت ضمانت‌نامه‌های مصوب بر حسب استان


وضعیت ضمانت نامه های مصوب بر اساس میزان سرمایه گذاری طرح ها در سال 1392:

اهم خدمات صندوق که به طور هدفمند هفت گروه مهم از صنایع را در بر می گیرد به شرح زیر است:

ردیف

نوع طرح

تعداد

حجم سرمایه گذاری

1

ایجادی

199

3.382.102

2

بهره برداری

77

550.946

3

تکمیلی

12

27.414

4

توسعه ای

17

296.109

5

سایر

3

2.652

مجموع

308

4.259.223

 

تضمینات صندوق در این صنعت مادر در دوره زمانی مورد نظر بالغ بر 190 میلیارد ریال و مجموع سرمایه گذاری طرح های تضمین شده نیز بالغ بر 310 میلیارد ریال بوده است.

1-   صنایع کشاورزی و لبنی

مجموع تضمینات صندوق در صنایع تبدیلی دامی و کشاورزی و تولید فرآورده های لبنی در دوره زمانی مورد نظر بالغ بر 377 میلیارد ریال و مجموع سرمایه گذاری طرحهای تضمین شده نیز بالغ بر 1468 میلیارد ریال بوده است .

2-   بهداشتی

مجموع تضمینات صندوق در بخش بهداشت درمان و صنایع بهداشتی در دوره زمانی مورد نظر بالغ بر 30 میلیارد ریال و مجموع سرمایه گذاری طرحهای تضمین شده نیز بالغ بر58 میلیارد ریال بوده است .

3-    احداث نیروگاه و تولید انرژی

مجموع تضمینات صندوق در بخش  احداث واحد های تولید انرژی و نیروگاه در دوره زمانی مورد نظر بالغ بر 150میلیارد ریال و مجموع سرمایه گذاری طرحهای تضمین شده نیز بالغ بر476 میلیارد ریال بوده است .

4-   سردخانه و سیلو

مجموع تضمینات صندوق در بخش احداث سیلوی گندم  وانبار های نگهداری محصولات کشاورزی وایجاد سرخانه های دومداره وتک مداره زیر صفر وبالای صفر به منظور حمایت از  تولیدات بخش کشاورزی وصادرات محصولات آن در دوره زمانی مورد نظر بالغ بر 117 میلیارد ریال ومجموع سرمایه گذاری طرحهای تضمین شده نیز بالغ بر372 میلیارد ریال بوده است .

5-   حمل و نقل دریایی  وبرون شهری

مجموع تضمینات صندوق در بخش حمل ونقل دریایی وشناور های صیادی وهمچنین حمل ونقل برون شهری در دوره زمانی مورد نظر بالغ بر 97 میلیارد ریال ومجموع سرمایه گذاری طرحهای تضمین شده نیز بالغ بر246میلیارد ریال بوده است .

6-    تولید و بسته بندی صنایع غذایی

مجموع تضمینات صندوق در بخش تولید صنایع غذایی و بسته بندی محصولات کشاورزی و فرآوری آن  در دوره زمانی مورد نظر بالغ بر 195 میلیارد ریال و مجموع سرمایه گذاری طرحهای تضمین شده نیز بالغ بر422 میلیارد ریال بوده است .

خاطر نشان می نماید در حدود 70 درصد درخواست های متقاضیان در گروه های مختلف و در بخش های اقتصادی صنعت، کشاورزی، خدمات و بازرگانی منجر به تصویب ضمانت نامه گردیده است.

ضمانت صندوق بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و اساسی 1392(ارقام به میلیون ریال)


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

بانک ها و مؤسسات طرف تفاهم
* آدرس ساختمان شماره 1: تهران/ خیابان ولیعصر/ خیابان بزرگمهر/ خیابان برادران مظفر شمالی /شماره 88
دفتر مدیرعامل: 66497329-66402562  شماره تماس: 32-66499630
* آدرس ساختمان شماره 2: تهران/ خیابان کریم‌خان زند/ خیابان میرزای شیرازی/ خیابان شهید فریدون نژادکی/ شماره 13
دفتر مدیرعامل: 3-88845242  شماره تماس: 11-88842609 نمابر: 88845241
تمامی حقوق این درگاه اینترنتی متعلق به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون است.